تنها با تو ميتوان از عشق گفت

تنها با تو ميتوان از چلچله ها رقص در آسمان دوستی را آموخت 

تنها با تو ميتوان در آتش بی وفاييها٬ خنکای عشق را حس کرد

تنها با تو ميتوان در يخبندانهای غربت  گرمای محبت را چشيد   

تنها با تو ميتوان افتادن برگهای خشک را ديد و تازه شد

تنها با تو ميتوان سختيها را ديد و خنديد

تنها با تو ميتوان فراز و نشيبهای زندگی را پيمود و خسته نشد

تنها با ميتوان عاشق بود و عاشق ماند....

تنها با تو

/ 0 نظر / 6 بازدید