نامتو خوندم، خوب من!

اشک چکوندم خوب من...

***

تو اين ديار بی کسی ،

تو اوج هر دلواپسی ،

بعد از خدا، تنها کسی که غم رو از نگام می خوند،

تو بودی و هستی ناز نازی!

***

نازنينم!

تنها شريک راستينم!

هرچی جلوتر که ميرم

باز ميبينم

اولينم ،

آخرينم ،

تنها تويی

بهترينم....

دعام بکن قشنگ من!

دعام بکن همنفسم....

/ 0 نظر / 6 بازدید