گاه بايد بود و نديد

                           گاه بايد نديد و بود

گاه بايد غصه خورد و خنديد

                               گاه بايد گريست و شاد بود

گاه بايد همراه بود و غريب

                               گاه بايد غريب بود و همراه 

گاه بايد ماند و عاشق نمود 

                              و گاه بايد رفت و عاشق ماند

اما

چه گاه

      چه بی گاه

چه بود

          چه نبود

چه ماند

           چه نمود

من عاشق می مانم

                                و خواهم بود....

و اما تو نيز ....

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید