توآزادي در برابر خورشيد روز وآزادي در برابر ستارگان شب ،
و آزادي آنگاه که نه خورشيد هست و نه ستاره اي و نه ماهي،
تو آزادي آنک که بر هر آنچه هست چشم ببندي،

اما برده آني که به او عشق ميورزي، از آن رو که دوستش داري

و برده آني که به تو عشق ميورزد، از آن رو که دوستت دارد

جبران خليل جبران

/ 0 نظر / 5 بازدید