ما گدايان خيل سلطانيم ،

شهربند هوای جانانيم  ...

بنده را نام خويشتن نبود ،

هرچه ما را لقب دهند آنيم...

گر برانند و گرببخشايند،

ره به جای دگر نمی دانيم...

/ 0 نظر / 2 بازدید