کار ما نيست شناسايی راز گل سرخ

کار ما شايد اين باشد که

 در اغسون گل سرخ شناور باشيم...

 

و شناوری و مفتون شدن در  افسون گل سرخ يعنی دچار...و دچار يعنی...

...وچه لحظه ها که از معجزه اين گل سرخ عاشقی با همه وجود به فکر رفتم

چه لحظه های بی نظيری از خلوص و خلوت عشق و اميد...

چه بسيار حرف برای گفتن و چه الکن زبان سخنگو...

نميدونم اين سکوت برای چيه؟!

شعله ای زير خاکستر

و يا

خاکستری در ساعت شنی زمان که هر آن در جنبش و اهتزازه؟!

هرچه هست شک ندارم که از بلندترين فريادها هم بلندتره برای اون گوش شنوای خودش!

گاه سکوت چقدر پر صدا و نگاه چقدر پرحرفه...

گوش کن

با لب بسته سخن ميگويم...

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید