نه! ديگر اين رويا نيست

اينکه بخوانم هر شب

پری وار ...

از پنجره ای شکسته می آيی

مثل ماه،

و از نگاهت ستاره می ريزد

نه، رويا نيست!

مثل عشق که از خاک طلوع می کند

تو عطر به پرواز نشسته گندمزاری

و من به انتظار تو قد می کشم فردا را

با واژه ای که آفتاب را

زمزمه می سازد 

در گوش نارسيده اين خاک ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید