يک عمر ز کودکی به استاد شديم

يک عمر ز استادی خود شاد شديم

پايان سخن نگر که ما را چه رسيد

از خاک برآمديم و بر خاک شديم!

/ 0 نظر / 2 بازدید