نميدونم چرا امشب دلم گرفته ؟!

 دوباره ياد روزهای تنهايي افتادم.

به خودم ميگم:

                نکنه يه وقت ديگه نيای سراقم!

                نکنه که رفته باشی!

                نکنه شبام بی ستاره بشن!

                                           اما نه ...

داستان عشق ما يه چيز ديگست

و يه حکايت ديگه

از سرنوشتم چيزی نميدونم !

فقط يه چيزو  خوب ميدونم : 

 اگه نيای

 اگه از من بگيرنت

اگه بری

....

  من تا هميشه چشم به راهت ميمونم

 خوب من !

تنها غنچه باغ زندگيم! ....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید