ای کاش ميدانستی ...

اما نميدانی ....

روزی خواهی فهميد ...

آن روز

که ديگر من نخواهم بود

و آن روز که من نباشم

خاطره ها زنده اند

اما ...

ای کاش می‌ گذاشتند

ای کاش می‌شد

/ 0 نظر / 5 بازدید