قبول٫ اينکه  تو هفت آسمان سری از من

ولی نبايد از اينگونه بگذری از من

چه می شود که عليرغم اين همه دشمن

به سينه ات بزنی سنگ ديگری از من

در اين کشاکش قسمت بيا سهيم شويم

عزيزی از تو و اين بی برادری از من

نترس از اينکه کسی سد راهمان بشود

رسوم دلبری از تو دلاوری از من

تصور همه کاری برايم آسان است

به جز تصور اينکه تو بگذری از من

/ 0 نظر / 5 بازدید