• بعضی  ازآدم ها به تو فکر می کنند.
 • بعضی از آن ها به تو توجه می کنند. 
 • بعضی ها عاشقت می شوند. 
 • بعضی ها آرزو دارند هديه شان را بپذيری. 
 • بعضی ها فکر می کنند که تو برای آن ها يک هديه ای. 
 •  بعضی ها دلتنگت می شوند.
 •  بعضی ها برای موفقيت هايت جشن می گيرند.
 • بعضی ها قدرتت را تحسين می کنند.
 •  بعضی ها می خواهند فقط با تو حرف بزنند. 
 • بعضی ها تنها می خواهند دستت را بفشارند. 
 • بعضی ها می خواهند که تو هميشه شاد باشی. 
 • بعضی ها برايت ارزوی سعادت دارند. 
 •  بعضی ها می خواهند فقط با تو باشند. 
 • بعضی ها حمايت تو را می خواهند. 
 •  و بعضی ها شانه هايت را يرای گريه هاشان...

همه احتياج دارند تا اين ها را به تو بفهمانند...وما : هرگز: از آرزوی کسی مگريز:شايد اين تنها چيزی باشد که آنها در زندگی دارند!

/ 0 نظر / 7 بازدید