يک لحظه ديگر بيشتر از دنيا نمانده است

 که تو را مي بينم،

 و در همين يک لحظه مي خواهم که نگاهت کنم،

 سلامت کنم و عاشقت شوم،

 يک لحظه بيشتر نيست و خدا مي خواهد ...

و

 شايد بايد اين يک لحظه،

 چشمانم نگاهش را به خدا بدهد تا در التماسش،

 خدا يک لحظه ی ديگر به زمان ببخشد

و

اگر اين گونه باشد براي جبران لحظه اي که رفته،

 لحظه ی ديگري از خدا می خواهم

و

 اين گونه است که تا آخر دنياي خدا ،

 چشم در چشمت مي مانم،


اما همين يک لحظه نگاهت مي کنم،

ديگر چيزي جز نگاه تو يادم نمي آيد...

/ 0 نظر / 5 بازدید