دلتنگيهای آدمی راباد ترانه ای می خواند؛

روياهايش را آسمان پرستاره نا ديده می گيرد؛

و هر دانه برفی به اشکی نريخته می ماند...

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است...

از حرکات ناکرده، اعتراف به عشق های نهان و شگفتی های برزبان نيامده...

در اين سکوت حقيقت ما نهفته است، حقيقت تو و من!

/ 0 نظر / 5 بازدید