نازنينم!

برای همه خوبيات ازت ممنونم...برای همه کارايی که کردم و باعث ناراحتيت شدم، ازت عذر می خوام....

درسته که برای تقدير تلخ دنيا چاره ای جز ترک هم نداريم، اما بدون که يادت هيچ وقت منو تنها نميزاره....

دردناکه که وقت يکنارمی بايد حقيقت تلخمونو مث جام شوکران سر بکشم، اما ديدنت هميشه برام اميد زنده بودنه!

/ 0 نظر / 13 بازدید