رفتم لب جوی آب تا شویم دست

   

 عکس رخ یار در دل و دیده نشست

آماده شدم که عکس را بر دارم  

    افتـاد دلم در آب  و آیـیـنـه  شکست

/ 0 نظر / 2 بازدید