گل سرخ عاشقی

در قلمرو دل
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۳
 

 

آنچه به راستی از زندگی تمنا داری

درين جهان سراغ نتوانی کرد

تمامی آنکه مشتاقی و آرزومند

نهفته به درون تست

و ديگر هيچ کجا يافت می نشود...

در اعماق دل خويش جستجو کن

و چون با تو راز گويد

روشنی پيام را در پندارهای باطل مپيچ

او يگانه پيامبر تست!يیغام را درياب که دل تنها راه هموار است

به جانب عشق، شادمانی و سرشاری

آنچه در دستهای تو گنجد فراتر از قامت دست نرود

اما خيالی که بر دل نشيند

همواره فزونی يابد،

وسعت پذيرد

و جاودانه در گستره های تکامل ريشه دواند...

دل را وسعتی ست به پهنه گيتی

و جايگاه عشق است

تا که در او جای گيرد و لبريزش کند

و اين معنای مطلق زندگی است...