گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳
 

 

ای غايب از نظر به خدا می سپارمت

جانم بسوختی و بدل دوست دارمت

 

تا دامن كفن نكشم زير پای خاك

باور نكن كه دست ز دامن بدارمت

 

محراب ابرويت بنما تا سحرگهی

دست دعا برآرم و بر گردن آرمت

 

گربايدم شدن سوی هاروت بابلی

صدگونه ساحری بكنم تا بيارمت

 

خواهم كه پيش ميرمت ای بی وفا طبيب

بيمار بازپرس كه در انتظارمت

 

صدجوی آب بسته ام از ديده بركنار

بربوی تخم مهر كه در دل بكارمت

 

خونم بريز و از غم هجرم خلاص كن

منت پذيرغمزه خنجرگذارمت

 

می گريم و مرادم ازين چشم اشكبار

تخم محبت است كه در دل بكارمت

 

بارم ده از كرم سوی خود تا بسوزدل

درپای دمبدم گهرازديده بارمت