گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳
 

منگر چنين به چشمم ای چشم آهوانه

ترسم قرار و صبرم برخيزد از ميانه

ترسم به نام بوسه غارت کنم لبت را

با عذر بی قراری-ای بهترين بهانه-

ترسم بسوزد آخر همراه من تو را نيز

اين آتشی که از شوق در من کشد زبانه

چون شب شود از اين دست٫انديشه مدام است

در بر کشيدنت مست ٫ای خواهش شبانه!

ای رجعت جوانی در نيمه راه عمرم

بر شاخه خزانم ناگه زده جوانه

ای بخت ناخوش من - شبرنگ سرکش من-

رام نوازش تو ٫بی تيغ و تازيانه

ای مرده در وجودم بی تو هراس طوفان!

ای معنی رهايی! ای ساحل! ای کرانه!

جانم پر از سرودی است٫کزچنگ تو تراود

ای شور! ای ترنم! ای شعر! ای ترانه!