گل سرخ عاشقی

خورشيد خاک
نویسنده : ... - ساعت ٤:٥۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢
 

تو بالنده تر از سپهر بلندی
تو مهری،
تو ماهی،
تو بارنده ابری به هر باغ بی بر

***
تو خوبی
تو پاکی
تو چون ژالهء صبحگاه بهاری
تو برگی
تو باری

قرار دل بی قراری
تو ريزنده بر شط شوری و شوقی
تو چون آبشاری

***
تو سرچشمهء نور مهر پگاهی
نسيم خوش صبحگاهی
تو نوری
تو شعری
تو شوری
تو ژرفای دريای وجد و سروری

***
تو روحی
تو جانی
تو يادآور پاکی کودکانی
تو بوی خوش بوستانی
تو شوق نويدی
تو گلهای سرخ و سپيدی
تو مهتاب رويايی تابناکی
تو خورشيد خاکی

***
تو موجی،
نسيمی
نسيمی که از توست امواج دريا
تو موجی
-که سرپنجه های نسيمش نوازد

***
تو وجدی
تو شوری
تو حالی
تو شعر خوش حافظی،
لايزالی

***
تو گلهای باغی
تو مدهوش و مستی
تو هستی
تو،
تو ای مايهء شادی من
تو ای گوهر پاک آزادی من

(حميد مصدق)