گل سرخ عاشقی

انتظار
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢
 

 

خيال آمدنت ديشبم به سر ميزد

نيامدی که ببينی دلم چه پر ميزد

 

به خواب رفتم و نيلوفری بر آب شکفت

خيال روی تو نقشی به چشم تر ميزد

 

شراب لعل تو ميديدم و دلم ميخواست

هزار وسوسه ام چنگ در جگر ميزد

 

زهی اميد که کامی از آن دهان می جست

زهی خيال که دستی در آن کمر ميزد

 

دريچه ای به تماشای باغ وا می شد

دلم چو مرغ گرفتار بال و پر ميزد

 

تمام شب به خيال تو رفت و، می ديدم

که پشت پرده اشکم سپيده سر ميزد